Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa panelu promocyjnego

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych  przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

firma DIOXID sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę panelu promocyjnego - wszelkie informacje zawarte są w załączniku poniżej.