Unia Europejska

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ DIOXID SP. Z O.O.

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

„Rozwój działalności eksportowej firmy DIOXID poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych dedykowanych branży lotniczej”

Cel projektu:
– wzrost rozpoznawalności marki DIOXID poza granicami Polski;
– promocję unikalnych usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz MPG;
– wzmocnienie konkurencyjności wnioskodawcy w strategicznych i rozwojowych gałęziach branży lotniczej na świecie;
– nawiązanie cennych kontaktów biznesowych z potencjalnymi zagranicznymi odbiorcami i kontrahentami;
– rozwój kompetencji zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji przydatnych w działalności eksportowej;
– poprawa wizerunku polskich przedsiębiorstw jako nowoczesnych, innowacyjnych i sprzyjających trendom branżowym.

Planowane efekty projektu:
– wzrost przychodów firmy poprzez zwiększenie wartości eksportowych usług;
– zdobycie doświadczenia w kontekście zwiększenia konkurencyjności i rozwoju firmy na rynku międzynarodowy.

Wartość projektu ogółem: 760 241,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 387 948,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-18-0016/17-00
Beneficjent: DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej firmy DIOXID poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych dedykowanych branży lotniczej” firma Dioxid Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI DORADCZEJ i SZKOLENIOWEJ NA RYNKU AMERYKAŃSKIM W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH W CHARAKTERZE WYSTAWCY (Aerospace & Defense Supplier Summit) ( Seattle, USA),2018)
OZNACZENIE SPRAWY 1/2018/Dio/333

Data publikacji: 05 luty 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUG NOCLEGU I TRANSPORTU OSÓB ORAZ EKSPONATÓW
OZNACZENIE SPRAWY 2/2018/Dio/333

UWAGA!!! – Treść zapytania 2/2018/Dio/333 została zmieniona w dniu 07 luty 2018 r.

W punkcie D.KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH Zamawiający wykreśla zapis:

1. Ogólna łączna liczba punktów dla części pierwszej i drugiej zamówienia – 200 pkt

2.Zmienia punkt.2 „Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową”
na
„Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, w każdej części Zapytania, to jest takiej, która w danej części otrzyma najwyższa wartość punktową”

W punkcie E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY Zamawiający wykreśla zapis:

1.Ogólna łączna liczba punktów dla części pierwszej i drugiej zamówienia – 200 pkt

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 13 lutego 2018 roku do godz. 23:59

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 2/2018/Dio/333 – zmienione 

Data publikacji: 05 luty 2018 r.
Data aktualizacji: 07 luty 2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI ILA Berlin Air Show ( Berlin, Niemcy) 25-29 Kwiecień 2018
OZNACZENIE SPRAWY 3/2018/Dio/333

Data publikacji: 05 luty 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PANELU PROMOCYJNEGO UWZGLĘDNIAJĄCY ZAŁOŻENIA WIZUALIZACJI MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (branżowy program promocji)
OZNACZENIE SPRAWY 4/2018/Dio/333

UWAGA!!! – Treść zapytania  4/2018/Dio/333 została zmieniona w dniu  13 luty 2018 r.

W punkcie B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Z powodu błędu strony przedstawiającej wizualizacje elementu stoiska – „http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf”
Zamawiający dołącza plik „MPG panel promocyjny” przedstawiający wizualizacje elementu stoiska, które jest przedmiotem zamówienia.

W punkcie B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający dodaje podpunkt:
8. Panel powinien posiadać łączne wymiary brutto (w cm) wraz z opakowaniem mniejsze niż 50x50x70.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.02.2018 do godz.23:59

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 4/2018/Dio/333 – zmienione
MPG panel promocyjny – wytyczne

Data publikacji: 06 luty 2018 r.
Data aktualizacji: 13 luty 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI DORADCZEJ i SZKOLENIOWEJ NA RYNKU AMERYKAŃSKIM W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W TARGACH W CHARAKTERZE WYSTAWCY (Aerospace & Defense Supplier Summit) ( Seattle, USA),2018)

OZNACZENIE SPRAWY 5/2018/Dio/333

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 5/2018/Dio/333

Data publikacji: 18 luty 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU FIRMY DIOXID SP. Z O.O. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH AEROSPACE & DEFENCE SUPPLIER SUMMIT ( SEATTLE, USA)
25-29 MARZEC 2018
OZNACZENIE SPRAWY 6/2018/Dio/333 Seattle
 

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 6/2018/Dio/333 Seattle

Data publikacji: 22 luty 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU FIRMY DIOXID SP. Z O.O. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH ILA BERLIN AIR SHOW(BERLIN, NIEMCY)
24-29 KWIECIEŃ 2018
OZNACZENIE SPRAWY 7/2018/Dio/333 Berlin

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 7/2018/Dio/333 Berlin

Data publikacji: 22 luty 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI ILA Berlin Air Show ( Berlin, Niemcy) 25-29 Kwiecień 2018
OZNACZENIE SPRAWY 8/2018/Dio/333

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 8/2018/Dio/333 Berlin

Data publikacji: 11 kwiecień 2018 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGACH (branżowy program promocji)
OZNACZENIE SPRAWY 1/2017/Dio/333

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 1/2017/Dio/333

Data publikacji: 16 sierpień 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
Wyniki postępowania do zapytania 1/2017/Dio/333

Data publikacji: 28 sierpień 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PANELU PROMOCYJNEGO UWZGLĘDNIAJĄCY ZAŁOŻENIA WIZUALIZACJI MARKI POLSKIEJ GODPODARKI (branżowy program promocji)
OZNACZENIE SPRAWY 2/2017/Dio/333

DO POBRANIA
Zapytanie ofertowe 2/2017/Dio/333

Data publikacji: 24 sierpień 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
iWyniki postępowania do zapytania 2/2017/Dio/333

Data publikacji: 04 wrzesień 2017 r.

 

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa: 1 Przesiębiorcza Polska Wschodnia, działanie: 1.4 Wzór na konkurencję

ZAPYTANIE OFERTOWE – Audyt wzorniczy

W związku z ubieganiem się przez firmę DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie projektu pn.: „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy DIOXID”, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO. 

Data publikacji: 30 październik 2017 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (link poniżej)
http://dioxid.com.pl/przetarg/Zapytanie_ofertowe_n_ 1_1.4_POPW_2017.pdf

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA – Audyt wzorniczy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej dla firmy DIOXID sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. Na podstawie przeprowadzonej zgodnie z zasadą konkurencyjności procedury wyłoniony został Wykonawca firma VISOVIA PROJECT sp. z o.o.
Dziękujemy za przesłane oferty. 

Data publikacji: 9 listopad 2017 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK (link poniżej)

http://dioxid.com.pl/przetarg/Informacja_o_wynikach_postepowania.pdf

Scroll to Top